Erpe-Mere en St. Lievens Houtem kregen sinds 2009 jaar 8 aanvragen voor in totaal 28 windturbines te verwerken. Inwoners van deze gemeenten zijn het hier niet mee eens : windturbines tot 150 m hoog passen niet tussen de kleine woonkernen en verstoren de harmonie van het waardevol agrarisch gebied tussen de dorpen Vlekkem, Ottergem en Bambrugge (Erpe-Mere) en Vlierzele en Zonnegem (St. Lievens Houtem). LeefbaarVlekkem/LeefbaarVlierzele is een initiatief van de vzw De Molenslag. LeefbaarVlekkem onderschrijft mede het manifest "Windenergie ontmaskerd" (zie www.windkrachtnul.be)

nieuws

Erpe-Mere - 16 juni 2014 : Het openbaar onderzoek van het PRUP (Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan) van de Provincie Oost-Vlaanderen loopt nog tot 23 juni.  tot dan kunnen bewoners nog bezwaren indienen.  Om hun bezwaren extra kracht bij te zetten kwamen bijna 50 inwoners van Vlierzele en Vlekkem bijeen aan de kerk van Vlekkem.

Download hier een samenvatting van de feiten en onze bezwaren.

foto Leefbaarvlekkem bijeenkomst

 

Erpe-Mere - 12/5/2014 : vzw De Molenslag ontving op 12 mei in de Parochiezaal in Vlekkem 100en inwoners van de gemeenten Erpe-Mere en Sint-Lievens-Houtem.  Ter gelegenheid van de door de Provincie Oost-Vlaanderen georganiseerde Infomarkt had de vzw er een stand waarop inwoners informatie kregen over het PRUP (Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan) van de Provincie met betrekking tot "Windlandschap E40", waarbij Vlekkem-Vlierzele als mogelijke inplantingszone voor minstens 5 turbines wordt aangeduid.
De talrijke opkomst en de vele kritische vragen van verontruste inwoners bevestigen meer dan ooit het gebrek aan draagvlak voor een dergelijk grootschalig project in het landelijk gebied tussen de twee dorpen.  De vzw De Molenslag keurt de beslissing van de Provincie af op basis van een door de Provincie zelf eerder uitgevoerd PlanMER (Milieu-Effecten Rapport) waarin de genoemde regio op nagenoeg alle criteria (geluids- en lichthinder, impact op het landschap, ...) bijzonder slecht scoort.  Volgens dit MER zijn Vlekkem/Vlierzele dus allerminst geschikt voor inplanting van windturbines.  Het voornaamste verwijt van de vzw en bij uitbreiding van de inwoners van Vlekkem/Vlierzele aan het adres van de Provincie is dat deze het eigen MER naast zich neerlegt en Vlekkem/Vlierzele als inplantingszone aanduidt.
De vzw bereidt een bezwaarschrift voor om het PRUP aan te vechten en zal inwoners helpen die dit ook wensen te doen.
Het PRUP ligt ter inzage op de beide gemeenten tot 23 juni.

Erpe-Mere - 15/5/2013 : Na een serie aanvragen sinds 2009 voor het plaatsen van windturbines in EM en SLH (in totaal werden voor 21 WT’s aanvragen ingediend op 4 verschillende locaties) leek  het ogenschijnlijk “windstil”.  Het leek  alsof de windmolensaga gestopt was, maar niets is minder waar, en het is van het grootste belang dat u als bewoner op de hoogte bent  en blijft van wat u - bijna letterlijk - boven het hoofd hangt.

Wat is de huidige stand van zaken ?

Midden 2012 heeft de Provincie O-Vl. zich tot doel gesteld de  aanvragen voor het bouwen van turbines in Oost-Vlaanderen te reguleren
Daarbij wil de provincie het voortouw nemen in Vlaanderen voor het behalen van de Vlaamse doelstellingen inzake groene energie.

Na een studie uitgevoerd in opdracht van de provincie,  werden er regels en criteria opgesteld voor een mogelijke maximale inplanting  in verschillende gebieden langs de E40 en de mogelijke milieu-impact hierop.  Voor onze regio (EM en SLH) kwam dit  in eerste instantie neer op 18 (achttien !) turbines.

Hoewel de impact op onze regio volgens de diverse aspecten van de studie over de hele lijn als negatief tot significant negatief beoordeeld werd ( geluidsoverschrijding, slagschaduw,storing van het landelijke landschap) , keurde  op 24 april  de Provincieraad toch een  voorstel  goed voor de inplanting  van 6  WINDTURBINES, 3 ten zuiden en 3 ten noorden van de E40 Erpe-Mere en Sint Lievens Houtem (zie kaart).

Wacht niet tot het te laat is, reageer NU !
Op 27 mei organiseert de Provincie in Gent een info-avond ivm de plannen voor de windturbines. Deze vindt plaats om 20 u in PAC - Het Zuid – Woodrow Wilsonplein2 – 9000 Gent.

Opgepast, je moet je hier wel vooraf voor inschrijven door een mail te sturen naar info@energielandschap.be.

Hierop willen we massaal aanwezig zijn om onze stem te laten gelden.

U aanwezigheid is belangrijk en kan het verschil maken !

Tussen 15 mei en 15 juni kunnen we onze opmerkingen aangaande onze woon- en leefkwaliteit (MER= milieu effecten rapport) laten kennen.

Het planMER van deze windturbines ligt ter inzage op de Gemeente en kan je ook vinden op http://www.lne.be/merdatabank/uploads/merkennis3387.pdf (opgelet : het document telt 390 blz en is 330 Mb zwaar !)  

In het najaar zullen  we onze bezwaarschriften voor het RUP (Ruimtelijke Uitvoeringsplan) massaal  indienen.  Meer info vindt U op onze website www.leefbaarvlekkem.be 

en op onze facebookpagina (Neen Tegen Windmolens in Vlekkem Vlierzele en Zonnegem).

Lees meer ...

Erpe-Mere - 30/03/2012 : We lieten het al weten in een vorig bericht : de provincie Oost-Vlaanderen neemt zelf het heft in handen om meer windturbines te plaatsen, en wel langs de E40 op 3 plaatsen : Aalter , Nevele en Erpe-Mere. Voor wat Erpe-Mere betreft, zou het gaan om een tiental windturbines. Meer informatie over de plannen kan je vinden op : http://www.oost-vlaanderen.be/public/wonen_milieu/energie/wind_water_zon... De Provincie voorziet een informatievergadering op 18/4 (19u30) in het onthaalcomplex op het Keizersplein 21b, te Aalst. Leefbaarvlekkem/Leefbaarvlierzele verzet zich al jaren tegen dergelijke plannen, omwille van de grote negatieve impact die dergelijke projecten op onze kleine dorpsgemeenschap zullen hebben. Het staat vast dat niet alleen het uitzicht, maar ook de geluids- en lichthinder bepaalde delen van onze dorpen en hun bewoners ernstig zullen schaden. Gezien de omvang en ernst van dit nieuwe project, waarvan ons eigen provinciebestuur de drijvende kracht is, hebben een aantal Vlaamse actiegroepen de handen in elkaar geslagen en een manifest opgesteld : Windenergie ontmaskerd ! (zie www.windkrachtnul.be). Dit document (downloadbaar op www.windkrachtnul.be) toont aan dat de windenergiehype al lang niet meer alleen een zaak is van wie er toevallig in de buurt woont, maar van ALLE belastingbetalende burgers.

Erpe-Mere - 17/03/2012 : De provincie Oost-Vlaanderen wil de inplanting van windturbines “ruimtelijk aansturen” en heeft daarvoor 2 zones aangeduid. Eén van deze zones betreft de omgeving van de E40 van Aalter tot Aalst, met 1 cluster te Stratem (Aalter), één te Landegem (Nevele) en één te Vlekkem (Erpe-Mere). De drie clusters zouden een totaal vermogen hebben van 50 à 100 MW. Als we van een maximale inplanting uitgaan, betekent dat zo’n 45 turbines van gemiddeld 2.3 MW. Verdeeld over de drie zones, krijgt elke cluster dus tot 15 windturbines.

Op de website van Oost-Vlaanderen (www.oost-vlaanderen.be; kies “wonen en milieu”, vervolgens “ruimtelijke ordening”, kijk o.a. naar “PRUP’s in opstart”) kan je gedetailleerde informatie over de plannen vinden.

Dit initiatief overtreft in omvang en in ernst alle aanvragen die we tot nu toe te verduren kregen. Daar waar het bij de vorige aanvragen volstond om de geijkte procedures te volgen, op tijd bezwaren in te dienen en desnoods een procedure aan te spannen bij de Raad van Vergunningsbetwistingen (RvVB) en de Raad van State (wat we ook gedaan hebben), vereist dit project een grootschaliger en grondiger aanpak.

Vzw de Molenslag komt uiteraard in actie, maar dat actieplan houden we voorlopig om strategische redenen nog achter de hand. Te gepasten tijde (maar wel zeer binnenkort) krijg je hierover meer te horen.


Nieuwsarchief :

Erpe-Mere - 20/10/2010 - Tegen de vernieuwde aanvraag van Electrabel voor de inplanting van 3 turbines in de omgeving van Seskenskouter (afrit E40) heeft de vzw De Molenslag 129 bezwaarschriften opgehaald. Ons is ook bekend dat vele bewoners rechtstreeks een bezwaar hebben ingediend, waaardoor het totaal aantal bezwaren op meer dan 150 mag worden geschat. De vzw De Molenslag zal de bewoners verder op de hoogte houden van nieuwe aanvragen (er wordt nog een aanvraag voor milieuvergunning voor deze locatie verwacht), en van de beroepsprocedures die momenteel lopen tegen de stedenbouwvergunning van Electrabel voor de site langs de E40 (ter hoogte van Vlekkem/Vlierzele/Zonnegem) en de milieuvergunning van Electrawinds voor dezelfde locatie.

Erpe-Mere - 04/10/2010 - Update over diverse dossiers : de slag om de windturbines in Erpe-Mere en Sint Lievens Houtem neemt karikaturale vormen aan !

De huidige stand van zaken met betrekking tot de voorgenomen inplanting van windturbines in onze regio is als volgt :
* Electrawinds verkreeg een milieuvergunning voor 3 windmolens ten zuiden van de E40, ter hoogte van Vlekkem, Zonnegem, en Vlierzele. Electrawinds verkreeg deze vergunning na een aanvraag en openbaar onderzoek voor 7 windturbines. Onlangs diende het bedrijf voor deze locatie een aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning in.
* Electrabel verkreeg een stedenbouwvergunning voor 3 windmolens op nagenoeg dezelfde locatie.
We wijzen erop dat voor de beide vergunningen in strijd zijn met elkaar, aangezien slecht één van de aanvragen op deze locatie in aanmerking zou kunnen komen voor uitvoering.
* Electrabel heeft zijn aanvraag voor de inplanting van 3 windturbines aan de afrit van de E40, op Seskenskouter (Erpe-Mere) ingetrokken, wegens fouten in het dossier. Een nieuwe aanvraag werd ingediend, het openbaar onderzoek loopt tot 19 oktober. Bewoners worden binnenkort uitgenodigd om opnieuw bezwaar in te dienen.

Wat deed vzw De Molenslag :

- op 14/8 diende vzw De Molenslag een aanvraag tot schorsing en vernietiging in bij de Raad van Vergunningsbetwistingen tegen de stedenbouwkundige vergunning van Electrabel (ten zuiden van de E40).

- tegen de stedenbouwaanvraag van Electrawinds (voor de locatie ten zuiden van de E40) werden meer dan 200 bezwaarschriften opgehaald en aan de beide gemeentebesturen overgemaakt.

- op 19/10 tekende vzw De Molenslag beroep aan bij de Minister (Departement Leefmilieu). Enkele bestuurders van de vzw deden dit ook in hun persoonlijke naam.

Wat moet je verder nog weten ?

De gemeente Erpe-Mere heeft eveneens beroep aangetekend tegen de beide tot nu toe verleende vergunningen (stedenbouw/Electrabel en milieu/Electrawinds).
De gemeente Sint Lievens Houtem heeft beroep aangetekend tegen de milieuvergunning van Electrawinds.
Ook enkele grondeigenaars hebben beroep aangetekend tegen de stedenbouwvergunning van Electrabel. Reden : Electrabel heeft deze vergunning gevraagd én gekregen ... voor locaties waar ze geen eigenaar van zijn en waarvoor ze ook geen erfpachtovereenkomsten hebben getekend met de eigenaars !!

En om het helemaal te gek te maken : Electrabel heeft op zijn beurt ook beroep aangetekend tegen de milieuvergunning van Electrawinds !!

Ben je bewoner van Sint Lievens Houtem of Erpe-Mere en wil je regelmatig over de stand van zaken op de hoogte gehouden worden, of wil je verwittigd worden wanneer de modelbezwaarschriften op de website staan ? Stuur dan een e-mail naar info@leefbaarvlekkem.be.

Erpe-Mere - 25/7/2010 - Update over diverse dossiers :

Electrabel spoorweg en Aspiravi spoorweg kregen GEEN VERGUNNING. Een bericht van weigering is te lezen aan de gemeentehuizen en op de voorgenomen inplantingslocaties.

Electrabel (E40 Zuid) kreeg een gunstig advies van de Provinciale Milieuvergunningscommisie en wacht op een oordeel van de Bestendige Deputatie. vzw De Molenslag heeft haar argumenten ook rechstreeks aan de Deputatie overgemaakt en wacht nu op de uitspraak.

Inmiddels kreeg deze aanvraag (Electrabel E40 Zuid) ook een Stedenbouwkundige vergunning. vzw De Molenslag volgt de dossiers verder op en zal u te gepasten tijde over verdere actie informeren.

Erpe-Mere - Webnieuws - 10/6/2010 - Gunstig advies voor windturbines. Lees meer ...

Erpe-Mere - Webnieuws - 8/6/2010 - 71 bezwaarschriften. Lees meer ...

Erpe-Mere : Webnieuws - 1/6/2010 - Wel protest tegen windturbines aan Seskenskouter. Lees meer ...

Erpe-Mere - Het Nieuwsblad - 14/5/2010 - Geen protest tegen windmolens. Lees meer ...

Erpe-Mere - Vijfde aanvraag voor plaatsing van windturbines in Seskenskouter (tussen de voetbalpleinen van De Steenberg en de afrit van de autosnelweg. Download de kaart met de ligging.

Erpe-Mere - 26/4/2010 - Vijfde aanvraag voor plaatsing van windturbines in Erpe-Mere. Lees meer ...

Erpe-Mere - 24/4/2010 - Alweer aanvraag voor windturbines in Erpe-Mere. Lees meer ...

Erpe-Mere- 7/4/2010 - Het Nieuwsblad - Aanvragers windturbines ruziën. Lees meer ...Erpe-Mere/Sint-Lievens-Houtem - 1/4/2010 - Windturbineconcurrenten maken elkaar zwart (WebNieuws Erpe.Mere.Lede)

Erpe-Mere - 23/3/2010 - Het College van Burgemeester en Schepenen van Erpe-Mere heeft in zitting van 23 maart besloten om in het dossier van Electrawinds een ongunstig advies te geven. Van zodra over de andere dossiers nieuws is, worden we hiervan eveneens op de hoogte gebracht.

ERPE-MERE/SINT-LIEVENS-HOUTEM 18/3/10 - De adviesraden voor ruimtelijke ordening van Erpe-Mere en Sint-Lievens-Houtem geven een negatief advies voor Electrawinds en Electrabel, die windturbines willen bouwen in Vlierzele en Vlekkem. Lees meer ...

Webnieuws Erpe-Mere - Lede - 18/3/2010 : GECORO zegt neen tegen windturbines. Lees meer ...

Reeds eerder verschenen in de pers :

Politici voeren ook het debat (dec. 2009) : Commissievergadering Commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijk Ordening, en Onroerend Erfgoed (zeer interessant en leerrijk)

Het Laatste Nieuws 27/2/2010 : Bijna 1000 bezwaarschriften tegen windmolens.

Webnieuws Erpe-Mere : http://www.webnieuwserpemerelede.be/index.php/201002274514/Erpe-Mere/Bijna-1.000-bezwaren-tegen-windmolens.html

Het Nieuwblad : http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?ArticleID=H42MRCRR&PostCode=9420

De Standaard 4/2/2010 : http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=M625SPAR

De Standaard 4/2/2010 : "Pas in 2010 komen er meer windmolens"

Het stadsbestuur heeft de 4 windmolens van Electrabel in Aalter langs de autoweg afgekeurd op basis van 3 redenen:landschappelijk waardevol agrarisch gebied - deels natuurgebied - te grote visuele impact http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=UN2KR3DB

GIMV investeert in Electrawinds : GimvElectrawinds.doc

Regiozottegem - 18/12/2009

Het Nieuwsblad - 17/12/2009

Webnieuws Erpe-Mere - 15/12/2009

De Standaard - 07/12/2009

Het Nieuwsblad - 07/12/2009

Webnieuws Erpe-Mere - 06/12/2009

Webnieuws Erpe-Mere - 05/12/2009


 

De volgende bezwaarschriften staan online :

* Electrabel (aanvraag E40, milieuvergunning), openbaar onderzoek tot 9/5

Overzicht lopende aanvragen : tabel - kaart